# کتاب_ﻃﺮح_ﺗﻌﺎﻟﯽ_ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ_ﮐﯿﻔﯿﺖ_ﻣﺪار_-_وزارت_آموزش_و