# میزان_حمل_کتاب_و_وسایل_تحریر_باید_متناسب_با_وزن_کو