# سایت_گروه_های_درسی_کتب

سایت گروه های درسی کتب

1   گروه های غیر درسی  http://elementary.talif.sch.ir   ارزش یابی، تحقیق و هماهنگی دوره ابتدایی گروه های درسی http://defence-dept.talif.sch.ir   آمادگی دفاعی http://preschool.talif.sch.ir   پیش دبستان http://history-dept.talif.sch.ir   تاریخ http://physicaledu-dept.talif.sch.ir   تربیت بدنی http://dini-dept.talif.sch.ir   تعلیم و تربیت دینی http://geography-dept.talif.sch.ir   جغرافیا http://technic-dept.talif.sch.ir   حرفه و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید