# روش_تقسیم_چکشی_اعداد_چند_رقمی_در_پایه_ی_چهارم_ابتد