مدل مفهومی و اجرایی بهبود کیفیت مدرسه

کلیدواژه ها:
درباره مدل و نقشه مفهومی و اجرایی بهبود کیفیت مدرسه :

نقشه مفهومی و اجرایی بهبود کیفیت مدرسه و کاربست مدیریت فرآیند مدار ، به مثابه شاه کلیدی است که چناچه به کار گرفته شود پنجره های زیادی را به روی شما می گشاید . نقشه و مدل اجرایی کاملا غیر متمرکز بوده و ناظر بر مدرسه است . یعنی مدیر مدرسه می تواند از آن برای حل مسائل و مشکلات و تشخیص راه حل ها و رسیدن به کیفیت بهتر مدرسه خویش استفاده کند . تمرکز بر مدرسه و دانش آموز ، نیاز ها و منافع او به عنوان گیرنده اصلی خدمات مدرسه ، به اقتضای موقیت ها و شرایط مختلف فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی هر مدرسه در ذات مدل وجود دارد . این مدل کاملا فرآیندی است ، یعنی شما هر موضوع و مسئله ای را که با آن مواجه می شوید به عنوان هدفی که می خواهید به آن برسید ، در قسمت بیضی شکل ابتدای مدل اجرایی قرار داده و سپس همه مراحل آن را با دقت و بهرمندی از افکار و اندیشه های همکاران خود در قالب جلسات بارش فکری تعقیب کنید . اطمینان از دستیابی به استراتژی ها و راه حل های مناسب مرهون اجرای گام به گام و درست همه مراحل این مدل و نقشه راه است .
/ 0 نظر / 104 بازدید