دراین مراسم که به همت آموزش وپرورش شهرستان دلفان وکمیته امداد امـــام خمینی (ره)

دراین مراسم که به همت آموزش وپرورش شهرستان دلفان وکمیته امداد امـــام خمینی (ره)

دلفان برگزارگردیدمدیرآموزش وپرورش شهرستان جناب آقای کاظمی ضمن خوشـــــامدگویی 

به مسئولین شرکت کننده درجلسه و اولیاء دانش آموزان دبستان شهید نظـــری مطالبی رادر

موردکمک کردن به دیگران بیان فرمودندسپس امام جمعه محترم جناب آقای هاشمی نــــــژاد

مطالبی رادرموردهمزمانی این مراسم با ایام فاطمیه بیان نمودندهمچنین گروه سرود پیشتازان

دبستان شهیدنظری سرودزیبایی را اجراکردندکه موردتشویق ویژه امام جمعه شهرستــــــــان

دلفان قرارگرفتنددرپایان مراسم صندوق های کمیته امدادحضرت امام(ره)بصورت نمادین توسط

مسئولین وحاضرین درجلسه افتتاح شدند.

 

/ 0 نظر / 30 بازدید